Vår pedagogik 2018-05-10T15:23:10+00:00

Våra pedagogiska verktyg

LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLAN Lpfö 98 (rev. 2016)

Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Den tar också upp hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Läroplanen reviderades 2016, i och med förändringen blev övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem tydligare. Det som har förtydligats att information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar från förskolan till förskoleklassen. Det har även förtydligats vem som är ansvarig för att föra över information om innehållet i utbildningen vid övergångar.

Ladda ner läroplanen här genom att klicka på länken: Läroplan för förskolan

BARNKONVENTIONEN

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Barnkonventionens huvudprinciper:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
  • Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.
  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Läs mer på Unicefs hemsida:

Unicef – Barnkonventionen

UNIKUM

Unikum är vårt webverktyg för dialog, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Verktyget ger oss möjlighet att publicera bloggar till vårdnadshavare, skicka viktig information och göra personliga lärloggar till barnet.

Dessutom sker allt kring utvecklingssamtal via Unikum, från förberedelser till efterarbete.

Lär mer om Unikum på deras hemsida.

HANDLEDNING

Alla våra förskolor har en handledare knuten till verksamheten. Det kan handla om allt från enstaka tillfällen, till processhandledning och pedagogiska samtal. Handledningen är till för att ge pedagogerna stöd i arbetet.

Med handledningen används ett reflekterande arbetssätt där enheterna utvecklas genom att se och upptäcka, reflektera och diskutera och för att i nästa steg kunna utveckla sig själva och avdelningen. Dessutom sker allt kring utvecklingssamtal via Unikum, från förberedelser till efterarbete.

PEDAGOGISK DOKUMENTATION

Under terminens gång arbetar pedagogerna med att granska sitt nuläge i arbetslaget. De identifierar vilka faktorer som upplevs utmanande och svåra, samt vad som upplevs fungera och vara stärkande faktorer. Utifrån denna analys beskrivs sedan målbild för avdelningen, samt hur man ska arbeta för att nå dit.

Kontinuerligt följs målbilden och vardagen upp, revideras, förändras eller avslutas. Nytt nuläge formuleras löpande och vid terminsslutet görs en mer omfattande reflektion och analys av terminen.

KOLLEGIEUTVÄRDERING

Kollegieutvärdering är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att öka måluppfyllelsen i förhållande till läroplanen, både organisatoriskt och pedagogiskt. Det är ett angreppssätt där kollegor utvärderar och ger varandra återföringsrapport med både styrkor och utvecklingsområden utifrån läroplanens samtliga målområden.

MOBIL PEDAGOGIK

Vi skapar möjligheter för utveckling och lärande genom att vår verksamhet sträcker sig långt utanför förskolans lokaler och vi drivs av viljan att utmana och expandera barnens verklighet och exponera dem för varierande pedagogiska rum.

Våra specialbyggda cyklar (Hoja kallar vi dem) är gjorda för att få med fyra till fem barn. Detta gör att barnen kommer längre från förskolan och får se och möta verkligheten i större utsträckning.

Våra förskolebussar, som finns på flera av förskolorna, används av de äldre barnen. De tillhör en ”mobil avdelning” som vistas en vecka på förskolan och en vecka med bussen (det finns andra lösningar också, se respektive förskola). När de har ”buss-vecka” går de mellan 9-15, övriga tider är de på förskolan som vanligt.

Bussen åker cirka trettio minuter (för att barnen inte ska bli sittande för länge i bussen) och de besöker muséer, lekplatser, brand-/polisstationer, naturreservat, ruiner, och andra spännande resmål. Möten med personer, platser, miljöer, beteenden och situationer är berikande och utmanande för barnen.

FÖRSKOLLÄRARNÄTVERK

Förskollärarnätverk är vår satsning på företagets förskollärare där de träffas en gång i månaden. I seminarieform får förskollärare möjlighet att ge varandra stöd och utveckla det pedagogiska uppdraget.

Aktuella frågor är: Förskollärarens uppdrag vad säger läroplanen vad innebär det i praktiken? Vilka förväntningar finns på en förskollärare i Helianthus? Vad innebär det att vara ledare med pedagogisk utveckling i fokus? Hur det är att leda ett lärande arbetslag med fokus på det professionella uppdraget? Vilka pedagogiska angreppssätt och didaktiska val används utifrån vetenskapligt perspektiv?

Genom att arbeta tillsammans med kollegor från flera förskolor så hjälper vi varandra att utveckla och förädla vår pedagogik och arbetssätt.

FÖRSKOLEFORUM

Våra pedagoger använder sig av Förskoleforum som är Sveriges ledande kompetens- och utvecklingsforum för personal inom förskolan. Förskoleforums främsta tyngdpunkt ligger på hur den enskilda pedagogen kan utveckla sin egna yrkesroll och kompetens.logotyp_forskoleforum Förskoleforumet ger även våra pedagoger tips och idéer som kan användas i vårt ständiga arbete att uppfylla läroplanens intentioner. Förskoleforum underlättar även för vår personal att hålla sig uppdaterade och där de kan ta del av nyheter och aktuell forskning. Till forumet finns även en expertpanel som kan hjälpa till vid specifika frågeställningar.

Läs mer på: Förskoleforum