Referenser och forskning 2017-05-23T13:18:44+00:00

Referenser och forskning

Antalet mobila förskolor har ökat i Sverige och betydelsen av dess verksamhet har börjat intressera både forskare, politiker och professionen inom förskolan. Mobil förskola har dessutom kommit att spela en viss roll i diskussionerna om hur man kan hitta nya angreppssätt för barns lek, lärande och utveckling. Det  forskas kring mobil förskola idag och i nuläget finns några uppsatser, en vetenskaplig artikel, en undersökning och en forskningsstudie genomförd 2013 av ett forskarlag i Australien.

I Sverige har nya studier startat där bl.a. Uppsala Universitet har genomfört en förstudie vars syfte är att se vilka konsekvenser en mobil förskola medför både vad gäller organisationen och innehållet. Förstudien resulterade till att två stora forskningsprojekt startade under våren 2016.

Stockholms Universitet har genomfört en c-uppsats samt en masteruppsats inom mobil förskola. Dessa går att ladda ner här:

Vad upplever barnen som går i mobil förskola

Den mobila förskolans roll för barns läroprocesser

För mer information om forskningen inom mobil förskola kontakta får Kvalitet- och Utvecklingschef Eva Meyer Orsén på 076 897 70 07 eller eva.m.orsen@helianthus.se