Våra perspektiv 2017-05-10T20:54:22+00:00

Våra perspektiv

NORMER OCH VÄRDEN

Våra förskolor ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Var och en inom Helianthus ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Vi visar omsorg och hänsyn till andra människor. Jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten då barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser.

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.

Värdegrunden ger barnen trygghet och tillit vilket är en grundförutsättning för att kunna levandegöra läroplanens intentioner. Barnen ska utifrån en god omtanke om sig själva möta framtiden med trygghet och glädje.

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Helianthus utgår från barnets omvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper, lärdomar och färdigheter.

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.

Vi tar tillvara på spontana situationer som uppkommer i det dagliga arbetet och uppmuntrar barnen att testa sina teorier, våga prova, bli fängslade, och förundras tillsammans. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att lita på sina kunskaper. Barnen ska få stimulans och vägledning av oss för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.

Vi skapar möjligheter för utveckling och lärande genom att vår verksamhet sträcker sig långt utanför förskolans lokaler och vi drivs av viljan att utmana och expandera barnens verklighet och exponera dem för varierande pedagogiska rum.

Tillsammans med barnen tar vi vara på tillfällen och situationer för att ge barnen alla förutsättningar för att utvecklas. Barnens tankar och funderingar är en viktig kunskapskälla och tillsammans reflekterar och planerar vi för nya upplevelser.

BARNS INFLYTANDE

Våra barn har inflytande över sin vistelse i våra förskolor. Förskolan är en plats där barnen får möjligheter att utveckla sin förmåga att uttrycka tankar, åsikter och har ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och material. Pedagogerna skall möta varje barn utifrån barnets individuella behov. Våra barn har möjligheten att påverka verksamheten genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

Tillsammans med barnen tar vi vara på tillfällen och situationer för att ge barnen alla förutsättningar för att utvecklas. Barnens tankar och funderingar är en viktig kunskapskälla och tillsammans reflekterar och planerar vi för nya upplevelser.

FÖRSKOLA OCH HEM

Inflytande och delaktighet för föräldrar är en central del i vårt arbete. Föräldrarna har möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i våra förskolor.

Det dagliga mötet mellan förälder och pedagog är alltid ett tillfälle för att stärka relationen. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Vi ska göra det lättare att vara förälder hos oss och där vi tar vara på närområdets möjligheter för att underlätta vardagen.

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Vår kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera kvaliteten behöver barnens utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.

För att stödja och utmana barnen i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Vi ska göra det lättare att vara förälder hos oss och där vi tar vara på närområdets möjligheter för att underlätta vardagen.

MEDARBETARNA

Att förverkliga läroplanens intentioner är endast möjligt med kompetent personal som drivs av att utveckla och förädla förskolans verksamhet. Genom att tillhandahålla en god arbetsmiljö med ett begriplig, förutsägbart och strukturerat arbetssätt skapar vi en känsla av sammanhang och delaktighet.

Det ger goda förutsättningar för att vara nyfiken och kreativ och stärker varje enskild medarbetare i det vardagliga arbetet. Det måste finnas utrymme för glädje och skratt och tillsammans bygger vi en gemenskap, en vi-känsla där alla blir sedda och lyssnade på.

Vi vuxna är som de bästa förebilderna för våra barn när vi själva är nöjda och glada.

MILJÖ OCH HÄLSA

Vår miljö ska vara omsorgsfullt ordnad och tilltalande. Vår pedagogiska miljös utformning har stor betydelse för barns och vuxnas lärande och välmående.

Det skall finnas utrymme för lek, att undersöka och experimentera och detta kräver att miljön är trygg och säker. Genom Helianthus riktlinjer säkerställer vi att vi uppfyller samtliga myndighetskrav.

Vi lägger grunden till ett hälsosamt liv genom rörelse och god kosthållning. Våra kök ska vara ekologiskt inriktade med en sund och balanserad meny.

EKONOMI

Som ett privatägt bolag måste vi säkerställa att företaget har sin ekonomi i balans. Detta är en grundförutsättning för en trygg och stimulerande lär- och arbetsmiljö. Att driva en verksamhet som går runt ekonomiskt är en förutsättning för att kunna utveckla företaget och säkerställa tryggheten för de anställda.

Helianthus har ambitionen att starta fler förskolor eftersom det är vår övertygelse och drivkraft att vi bidrar till ett bättre samhälle. Genom att flera barn får gå hos oss hjälper vi till att bygga framtiden. Vi är lyhörda för marknadens utveckling och varje ekonomiskt och marknadsmässigt beslut görs med hänsyn till våra perspektiv.